หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บึงปลาทู
 
" น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีสุขภาพสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม "

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

การสงเคราะห์ สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออก กำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมสาธารสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่

การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้า และอุตสาหกรรมที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า แก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

การสนับสนุน และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางผังเมืองรวม

ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกระบวนการประชาสังคมใน การบริหารจัดการท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 


 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-871-300

99 หมู่ 3 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทร : 056-871-300 โทรสาร : 056-871-300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู
จำนวนผู้เข้าชม 18,121,056 เริ่มนับ 19 ต.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10