หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.บึงปลาทู
 
" น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีสุขภาพสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม "

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

การสงเคราะห์ สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออก กำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมสาธารสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่

การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้า และอุตสาหกรรมที่สมดุล
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทำการเกษตร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า แก่พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ

การสนับสนุน และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน การวางผังเมืองรวม

ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกระบวนการประชาสังคมใน การบริหารจัดการท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 


 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-871-300

99 หมู่ 3 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทร : 056-871-300 โทรสาร : 056-871-300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู
จำนวนผู้เข้าชม 23,010,600 เริ่มนับ 19 ต.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10